RSS

בלוג

הפרשת חלה לעילוי נשמת הנפטר

האם אפשר לעשות הפרשת חלה לעילוי נשמת נפטר?

בספר במדבר בפרשת שלח לך כתוב: "בבואכם אל הארץ.. והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה לה', ראשית עריסותיכם חלה תרימו תרומה... מראשית עריסותיכם תתנו לה' תרומה לדורותיכם."

התורה מצווה בקטע זה על הפרשת חלה.

מצוות הפרשה חלה היא אחת מתרי"ג מצוות של היהדות. מצוות ...

מה בת יכולה לעשות לעילוי נשמת אביה

מה בת יכולה לעשות לעילוי נשמת הוריה?

כל אדם מורכב מגוף ונשמה, לאחר מות האדם הגוף נקבר וכלה באדמה. הנשמה היא נצחית והיא מתקיימת גם לאחר מות האדם. כל מעשים טובים, מצוות, תפילה ולימוד תורה שאדם עושה בימי חייו נזקפים לנשמתו לאחר מותו.

הקשר בין הנפטר לבין החיים ממשיך גם לאחר פטירת האדם. הנפטר משפיע על ...

מה עושים לעילוי נשמת הנפטר

עילוי נשמת הנפטר

אדם מורכב מגוף ונשמה, לאחר מות האדם הגוף נקבר וכלה באדמה. הנשמה היא נצחית והיא מתקיימת גם לאחר מות האדם. כל מעשים טובים, מצוות, תפילה ולימוד תורה שאדם עושה בימי חייו נזקפים לנשמתו לאחר מותו.

חז"ל לימדונו שגם לאחר מותו של אדם אפשר לזקוף לזכותו של אדם מעשים טובים ומצוות הנעשים על יד...

תפילות להפרשת חלה

מצוות הפרשה חלה היא אחת מתרי"ג מצוות של היהדות. מצוות הפרשת חלה היא מצווה המיוחדת לנשים (אם כי גם גברים חייבים בה).

המצווה מופיעה בספר במדבר בפרשת שלח-לך בספר במדבר לאחר פרשת המרגלים.

"בבואכם אל הארץ.. והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה לה', ראשית עריסותיכם חלה תרימו תרומה... מראשית עריסותיכם תתנו ...

סידורי תפילה נוסח ספרד

סידור התפילה

ישנה מצוה להתפלל בכל יום שלוש תפילות, תפילת שחרית בבוקר, תפילת מנחה בצהרים ותפילת ערבית בלילה.

החלק העיקרי בכל תפילה הינו תפילת העמידה, המכונה גם תפילת שמונה עשרה, על שם שמונה עשרה הברכות שבה (האמת, שישנן תשע עשרה ברכות, אבל זהו נושא לדיון אחר).

בכל שאלה ולהזמנת סידור תפילה נוסח ספרד...

סידור נוסח אשכנז

"סידורי תפילה נוסח אשכנז"

סידור התפילה

ישנה מצוה להתפלל בכל יום שלוש תפילות, תפילת שחרית בבוקר, תפילת מנחה בצהרים ותפילת ערבית בלילה.

החלק העיקרי בכל תפילה הינו תפילת העמידה, המכונה גם תפילת שמונה עשרה, על שם שמונה עשרה הברכות שבה (האמת, שישנן תשע עשרה ברכות, אבל זהו נושא לדיון אחר).

בכל שאלה ול...

סדר ונוסח הפרשת חלה

מצוות הפרשה חלה היא אחת מתרי"ג מצוות של היהדות

מצוות הפרשת חלה היא מצווה המיוחדת לנשים (אם כי גם גברים חייבים בה).

המצווה מופיעה בספר במדבר בפרשת שלח-לך בספר במדבר לאחר פרשת המרגלים.

"בבואכם אל הארץ.. והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה לה', ראשית עריסותיכם חלה תרימו תרומה... מראשית עריסותיכם תתנו ...

מה הם חגי תשרי

מה מיוחד בחגי תשרי

ליהדות ישנן שתי מערכות מועדים עיקריות בשנה, חגי תשרי הכוללים את: ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות ושמחת תורה. המערכת השנייה: פסח ושבועות.

שתי המערכות הללו צמודים למעגל השנה החקלאי, חגי פסח הם באביב ותחילת הקיץ. זמן זה הוא זמן הקציר, איסוף התבואה. המערכת השנייה היא של חגי תשרי הם בס...

מנהגי ראש השנה

משמעות גדולה ישנה לכל התחלה. כידוע רושם ראשון קובע הרבה, ומקובל בין הבריות ש"הכל הולך אחר ההתחלה".

ראש השנה כשמו כן הוא, התחלה חדשה. משהו רענן, חדש, מפתיע הטומן בחובו התרגשות לקראת דבר לא נודע שאנו מצפים ומקווים כי יביא לנו דברים טובים, התחדשות וברכה.

כל האמור קיים כמובן בראש השנה היהודי – תפילה ש...

משמעות סימני ראש השנה

משמעות גדולה ישנה לכל התחלה. כידוע רושם ראשון קובע הרבה, ומקובל בין הבריות ש"הכל הולך אחר ההתחלה". ראש השנה כשמו כן הוא, התחלה חדשה. משהו רענן, חדש, מפתיע הטומן בחובו התרגשות לקראת דבר לא נודע שאנו מצפים ומקווים כי יביא לנו דברים טובים, התחדשות וברכה.

כל האמור קיים כמובן בראש השנה היהודי – תפילה שת...

סינון
מיון
תצוגה